ROZMOWA

• W jaki sposób Krajowa Rada Doradców Podatkowych odnosi się do zmian w ustawie o kontroli skarbowej, na mocy której doradcy podatkowi będą mogli być zatrudniani w urzędach skarbowych oraz być inspektorami kontroli skarbowej?

- Stanowisko Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie projektowanych zmian w ustawie o kontroli skarbowej, które dotyczą możliwości świadczenia pracy przez osoby wpisane na listę doradców podatkowych, bez konieczności zawieszania zawodu doradcy podatkowego oraz bez ryzyka utraty uprawnień po ponad pięcioletnim okresie pracy w resorcie, jest krytyczne. Zdaniem KRDP, dotychczasowe regulacje dotyczące obowiązku zawieszenia wykonywania zawodu na czas pozostawania w zatrudnieniu w aparacie skarbowym są prawidłowe i nie ma potrzeby zmian.

• Czy zmiany te naruszają obecnie obowiązujące przepisy?

- Uważamy, że projektowane uregulowanie jest niekonstytucyjne, gdyż w oczywisty sposób narusza art. 32 konstytucji. Skoro po okresie pięciu lat zawieszenia wykonywania zawodu doradca, pracownik resortu finansów, pozostaje nadal wpisany na listę doradców podatkowych, a jego kolega z tej samej listy (lecz niebędący pracownikiem resortu) zostaje z tej listy skreślony, to trudno uznać takie rozwiązanie za zgodne z zasadą równości wobec prawa.

• Na czym polegają różnice między doradcą zatrudnionym w organach a funkcjonującym na rynku?

- Na wykreślonego doradcę podatkowego nakłada się obowiązek ponownego zdawania egzaminu i ponoszenia związanych z tym kosztów. Tymczasem na pozostającego bezterminowo na liście pracownika resortu finansów nie tylko nie nakłada się identycznego obowiązku, ale także pozostawia się bez zmian przepisy umożliwiające tym pracownikom zdawanie tzw. egzaminu różnicowego, dużo łatwiejszego niż egzamin podstawowy, a dodatkowo o połowę tańszego. Projektowany przepis daje więc osobom zatrudnionym w resorcie finansów niczym nieuzasadniony przywilej.

• Czy jeśli ustawodawca nie zrezygnuje z tych regulacji, to czy do ustawy o doradztwie podatkowym powinny zostać wprowadzone przepisy, które zabezpieczałyby interes klientów doradców podatkowych? Chodzi przykładowo o to, aby doradca zatrudniony w organach nie mógł zajmować się sprawami swoich byłych klientów.

- Taki przepis zabezpieczający interes klientów doradców podatkowych nie wydaje się być konieczny w ustawie o doradztwie podatkowym, gdyż przepisy regulujące taką sytuację istnieją w obecnym ustawodawstwie i są zawarte w ustawie - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w rozdziale II pod tytułem: Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego.

Zgodnie z art. 130 par. 1 Ordynacji podatkowej pracownik aparatu skarbowego podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których: są stroną; pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki; stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia; stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika; brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne; stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej.

• Czy jeszcze jakieś obostrzenia powinny zostać wprowadzone do ustawy o doradztwie?

- Nie widzę konieczności wprowadzania dodatkowych obostrzeń.

• ZBIGNIEW MACIEJ SZYMIK

przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych