Zawieszenie działalności gospodarczej może nastąpić na okres od jednego do 24 miesięcy. Jest to możliwe dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Rozwiązanie to jest przewidziane dla czasowego wstrzymania aktywności, w odróżnieniu od likwidacji. Ta natomiast ma zastosowanie, jeżeli przedsiębiorca całkowicie rezygnuje z dalszego prowadzenia danego rodzaju działalności. Jeżeli zatem przedsiębiorca ma lub przewiduje przejściowy brak zleceń lub zamówień albo jego działalność ma charakter sezonowy, wybierze zapewne zawieszenie działalności. Natomiast w sytuacji, gdy brak jest całkowicie perspektyw dalszego prowadzenia działalności, właściwym rozwiązaniem wydaje się jej likwidacja.

Jakie są korzyści z zawieszenia działalności?

Z punktu widzenia obciążeń publicznoprawnych podstawową korzyścią z zawieszenia prowadzenia działalności jest brak obowiązku opłacania podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, iż przed wejściem w życie przepisów dopuszczających zawieszenie działalności przedsiębiorcy byli zobowiązani płacić składki niezależnie od tego, iż faktycznie nawet przez dłuższy okres nie prowadzą działalności. Obecnie, pod warunkiem odpowiedniego zadeklarowania faktu zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie będzie płacił składek.

Czy po odwieszeniu firmy trzeba płacić podatki?

Możliwa jest sytuacja, iż w trakcie zawieszenia firmy przedsiębiorca uzyska przychód. Może to wynikać z faktu osiągania przychodów finansowych (np. odsetek) lub powstania momentu podatkowego w trakcie zawieszenia, wynikającego z aktywności przedsiębiorcy przed jej zawieszeniem. Jednak przedsiębiorca taki jest zwolniony z zapłaty z tego tytułu zaliczek lub zryczałtowanego podatku dochodowego w okresie zawieszenia. Odpowiedniej wysokości należność podatkową wynikającą z osiągnięcia takiego przychodu (zaliczkę lub ryczałt) należy natomiast odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego po wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej.