Od początku roku obowiązują nowe przepisy w zakresie wykonalności decyzji. Na czym polegają te zmiany?

Wcześniej wydana przez organ podatkowy I i II instancji decyzja określająca zobowiązanie podatkowe podlegała natychmiastowemu wykonaniu, tzn. podatnik był zobowiązany, bez wezwania fiskusa, dokonać wpłaty wraz z odsetkami. W przeciwnym razie organ egzekucyjny miał prawo wszcząć czynności egzekucyjne, chyba że wykonanie decyzji, na wniosek podatnika lub z urzędu, zostało wstrzymane.

Obecnie decyzja wydana w I instancji, jako nieostateczna, nie podlega wykonaniu. Nie trzeba obawiać się egzekucji, zanim zostanie rozpatrzone odwołanie, nie trzeba też składać wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Czy te zasady dotyczą decyzji wydanych przez organ odwoławczy?

Niestety nie. Ta decyzja podlega wykonaniu, a zatem egzekucja zobowiązania z niej wynikającego, nawet gdy podatnik nadal nie zgadza się z rozstrzygnięciem i składa skargę do sądu administracyjnego, będzie jak najbardziej uprawniona.

A czy wykonanie takiej decyzji może być wstrzymane?

Tak. Wykonanie jej może zostać wstrzymane przez organ I instancji: na wniosek podatnika – gdy organ przyjmie od podatnika zabezpieczenie jako gwarancję wykonania zobowiązania z decyzji wraz z odsetkami; z urzędu – gdy organ dysponować będzie prawomocnym wpisem o ustanowieniu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Status niewykonalności decyzji pierwszoinstancyjnych może zostać zmieniony, bowiem organ I instancji postanowieniem może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.