– Projekt rozszerza zakres i formę kontaktów z organami podatkowymi za pośrednictwem internetu. Przestaje on być wyłącznie formą załatwienia wybranych spraw, a staje się narzędziem bieżącej komunikacji. Świadczy o tym np. wprowadzenie dostępu on-line dla stron postępowania podatkowego do dokumentów w formie elektronicznej. Zmianie ulegną również rozwiązania techniczne, np. wysyłanie do podatników informacji o możliwości poboru dokumentu w formie elektronicznej ze wskazanego adresu, w miejsce przesyłania dokumentów końcowych. Ważne są zmiany ułatwiające organom podatkowym pozyskanie danych z systemów teleinformatycznych innych podmiotów publicznych. Jeżeli będzie możliwe ich uzyskanie, organ podatkowy nie będzie mógł żądać przedłożenia przez podatnika stosownego zaświadczenia.

● Za pośrednictwem internetu będzie można złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Kto będzie mógł z tej możliwości skorzystać?

– Korzystanie z elektronicznej drogi wymiany danych z organami podatkowymi dostępne będzie tylko dla podatników posiadających bezpieczny podpis elektroniczny. Dotyczy to również wniosków o interpretację podatkową, co nakłada na podatników dodatkowe koszty. Wniosek złożony przez internet będzie musiał być potwierdzony tzw. urzędowym poświadczeniem odbioru. Ułatwi to określenie terminów, od których biegnie związanie organów podatkowych milczącą interpretacją w przypadku przekroczenia trzymiesięcznego terminu na jej wydanie.

● Nowelizacja uwzględnia zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem elektronicznej skrzynki podawczej. Jakie to będzie miało znaczenie praktyczne dla podatników?

– Elektroniczna skrzynka podawcza stanowi instrument, za pomocą którego organ podatkowy ma możliwość bezpiecznego przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej. Jest ona spersonalizowana dla każdego podatnika, który po odpowiedniej rejestracji otrzyma login oraz hasło. Skrzynka ta automatycznie generuje z chwilą złożenia dokumentu urzędowe poświadczenie jego odbioru i wysyła do nadawcy takie potwierdzenie.