– Możliwość wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność i tzw. małych podatników. Wskutek nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zmieniła się kwota, zgodnie z którą przedsiębiorca uzyskuje status małego podatnika, stąd możliwości kwartalnego rozliczania rozszerzyły się na małych podatników, którzy dotychczas tej definicji nie spełniali. Skorzystały zatem podmioty, u których przychody (wraz z VAT) w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 800 tys. euro, jednak nie przekroczyły 1,2 mln euro.

● Jakich formalności należy dopełnić, żeby jeszcze w tym roku rozpocząć kwartalne rozliczenia z fiskusem?

– Do 20 sierpnia należy złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody kwartalnego rozliczania się z budżetem. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy na pewno spełniony jest warunek związany z osiąganymi przychodami. Resort finansów nie określił wzoru takiego oświadczenia, stąd może ono być złożone na zwykłym papierze, z treścią, z której wynikałaby wola przyjęcia tej formy rozliczeń. Oświadczenie takie powinno być opatrzone podpisem podatnika lub osoby ją reprezentującej.

● W jakim terminie takie firmy zapłacą pierwszą kwartalną zaliczkę i jak należy ją obliczyć?

– Podatnicy, którzy stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne, począwszy od I kwartału, po którym nowelizacja ustaw podatkowych weszła w życie. Pierwszym kwartałem, po którym nowelizacja weszła w życie, jest okres od lipca do września, jednak trudno uznać, że wpłata zaliczki miałaby nastąpić już w tym kwartale za kwartał poprzedni. Przepisy należy interpretować w ten sposób, że wpłata ma nastąpić dopiero za ten kwartał (lipiec–wrzesień). W konsekwencji pierwsza zaliczka kwartalna powinna być zapłacona do 20 października w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie okresy rozliczeniowe, które miały jeszcze charakter miesięczny.