ROZMOWA

● Podatnik, który idzie do sądu, oczekuje korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Nawet jeśli je uzyska, nie ma pewności, że organy podatkowe lub minister finansów zastosują się do niego. Czy przepisy zobowiązują organy podatkowe do stosowania wyroków sądów?

– Organy podatkowe są związane wyrokami sądów administracyjnych. Wynika to z art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. A więc organ musi zastosować się do wyroku.

● Podatnicy mają problemy z interpretacjami podatkowymi wydawanymi przez ministra finansów. Czy minister, wydając interpretacje, jest związany orzecznictwem sądowym?

– Wyroki sądów dotyczące interpretacji prawa podatkowego, wydawanych przez ministra finansów, mają ogromne znaczenie dla podatników. Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej minister finansów dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i kontrolne. Wydając interpretacje ogólne, musi przede wszystkim uwzględniać orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. A zatem minister jest zobowiązany do wnikliwego badania orzecznictwa w sprawie interpretacji, bowiem taka jest wola ustawodawcy. Można powiedzieć, że orzecznictwo sądów pozwala ocenić, czy funkcjonujące w obrocie prawnym interpretacje są poprawne. Minister nie jest zwolniony także od badania, jak wygląda orzecznictwo w sprawach interpretacji indywidualnych.

● Jaki ma to aspekt praktyczny?

– Gdy podatnik w stanowisku przedstawionym we wniosku o interpretację powołuje się na orzecznictwo, minister finansów często twierdzi, że wydaje nową interpretację i nie jest związany wyrokami wydanymi w innych, podobnych sprawach. Takie podejście jest błędne, ponieważ podatnik, podając ministrowi wcześniejsze rozstrzygnięcia dotyczące podobnych stanów faktyczno-prawnych, oczekuje odpowiedzi zgodnej z orzecznictwem. Podatnik ma prawo oczekiwać takiej odpowiedzi ze względu na zasadę zaufania do organów podatkowych. Zgodnie z tą zasadą organ podatkowy, odpowiadając na pytanie podatnika, powinien określić również, czy interpretacja jest zgodna z dotychczasowym orzecznictwem sądowym.