- Rozporządzenie ministra finansów z 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 28 grudnia 2007 r.) było poprzedzone rozporządzeniem ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister właściwy ds. finansów publicznych może jednak w drodze rozporządzenia zwolnić niektóre grupy podatników z tego obowiązku. Na tej podstawie co pół roku resort finansów wydaje nowe rozporządzenie wskazujące zwolnienia w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, ale także termin i warunki jej instalacji. Obecne rozporządzenie z 1 stycznia 2008 r. w sprawie kas rejestrujących zawiera zwolnienia ważne tylko do końca czerwca 2008 r. Nowy projekt rozporządzenia jest w trakcie prac w Ministerstwie Finansów.

• Czy jednak taki tryb, w którym podatnik z dnia na dzień musi dostosować swoją działalność w zakresie rejestracyjnym dla celów VAT, nie godzi w jego prawa?

- Jeśli chodzi o zbyt krótki termin wejścia w życie rozporządzenia, to zgodnie z par. 2 zwalnia się do 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Tym samym płatnicy podatku wcześniej wiedzą o terminie, do jakiego obowiązują zwolnienia. W związku z tym, iż nie jest zmieniana ustawa, zasady opodatkowania pozostają takie same.

• Czy regulacje dotyczące kas fiskalnych są częstym przedmiotem skarg obywateli do Biura RPO?

- Skargi, które wpływają do rzecznika w sprawie kas rejestrujących, głownie dotyczą poszczególnych grup zawodowych (np. problem kas fiskalnych u taksówkarzy), które w danym momencie podlegają temu obowiązkowi podatkowemu. Biuro RPO nie prowadzi ewidencji spraw ze względu na tę problematykę.