- Tak. Spółka przejmująca jako następca prawny spółki przejmowanej wstępuje we wszelkie jej prawa i obowiązki podatkowe. Skoro zadłużona przejmowana spółka miała prawo zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty, to takie samo prawo przysługiwać będzie spółce przejmującej.

Czy dopuszczalne jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce przejmowanej, poprzedzające operację połączenia?

- Tak. Zgodnie z ustawą o CIT koszty obsługi zadłużenia związanego z nabyciem udziałów (akcji) nie stanowią kategorii wydatków na nabycie udziałów (akcji), które dla celów podatkowych rozpoznawane są dopiero w dacie sprzedaży udziałów (akcji). Oznacza to, że spółka przejmująca będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na odsetki od pożyczki (kredytu) przeznaczonej na zakup udziałów w spółce przejmowanej. Taka interpretacja zdecydowanie przeważa także w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych. Przyjęcie koncepcji, że odsetki stanowią wydatki na nabycie akcji (udziałów), powodowałoby, że spółka przejmująca nigdy nie rozliczyłaby kosztu odsetkowego w swoim rachunku podatkowym.

Czy po transakcji przejęcia spółka przejmująca może rozliczyć straty podatkowe spółki przejmowanej?

- Niestety, nie. Wyklucza to wprost art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT. W konsekwencji, planując połączenie, należy rozważyć, czy spółka ze stratami nie może pełnić funkcji spółki przejmującej, której straty mogą być rozliczane po połączeniu. Jeśli nie jest to możliwe, przed połączeniem można rozważyć sprzedaż określonych aktywów (np. środków trwałych lub obrotowych) o niskiej wartości podatkowej, a wysokiej wartości rynkowej do spółki przejmującej. Dochód wygenerowany na sprzedaży rozliczy całość lub część straty podatkowej spółki przejmowanej, a sprzedane aktywa zostaną wykazane po wyższej wartości podatkowej w spółce przejmującej. W przypadku środków trwałych transakcja pozwoli na wykazanie wyższej wartości odpisów amortyzacyjnych po połączeniu. W przypadku środków obrotowych spółka przejmująca zminimalizuje dochód podatkowy powstały w dacie ich sprzedaży.