- Ustawa o kontroli skarbowej nie rozstrzyga tej kwestii wprost. Jednak odpowiednie zastosowanie będą tu miały przepisy Ordynacji podatkowej. Z nich wynika, że organem kontroli skarbowej właściwym miejscowo do przeprowadzenia postępowania kontrolnego wobec podatnika jest organ, na którego terenie działania podatnik ma miejsce zamieszkania albo adres siedziby.

• Co decyduje o prawidłowości wszczęcia postępowania kontrolnego?

- Jedną z przesłanek prawidłowości wszczęcia postępowania kontrolnego jest dokonanie tego przez organ właściwy miejscowo dla podatnika. Wszczęcie postępowania następuje z urzędu w formie postanowienia. Zaś datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia kontrolowanemu podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania. Właściwość miejscową organu kontroli skarbowej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego należy oceniać zawsze na dzień wszczęcia tego postępowania, a więc na dzień doręczenia wspomnianego postanowienia. Aby wszczęcie postępowania było prawidłowe, organ je wszczynający musi być w dniu doręczenia wspomnianego postanowienia właściwy miejscowo dla podatnika.

• Jakie skutki dla postępowania kontrolnego może mieć przeprowadzka podatnika lub zmiana siedziby firmy?

- Zmiana miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika powodować będzie zmianę organu właściwego miejscowo do wszczęcia wobec podatnika nowego postępowania kontrolnego, dotyczącego zarówno bieżących okresów rozliczeniowych, jak również lat przeszłych. Jeśli bowiem kontrola ma dotyczyć okresu, w którym właściwym miejscowo był inny organ niż w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego, właściwym do prowadzenia postępowania za cały okres objęty kontrolą jest organ właściwy miejscowo w dniu wszczęcia tego postępowania. Postępowanie kontrolne w takim przypadku może zatem wszcząć i przeprowadzić wyłącznie organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania (adres siedziby) podatnika. Nie może tego już uczynić organ właściwy historycznie.

Natomiast zmiana miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika w trakcie już toczącego się postępowania kontrolnego nie spowoduje zmiany organu właściwego do jego kontynuowania. Organ właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właściwości.