Jeśli podatnik sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to nie podlega to opodatkowaniu VAT i nie ma żadnej potrzeby wystawiania faktury. Dopiero gdyby sprzedawany zespół składników majątkowych nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należałoby to udokumentować fakturą. Tak uznał NSA, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów.
Minister stwierdził, że transakcja spółki będzie ciągiem dostaw towarów i usług wchodzących do masy majątkowej składającej się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Każdy ze składników majątkowych należy osobno wykazać na fakturze i opodatkować właściwą stawką.
Z tym nie zgodził się NSA. Jeśli podatnik przedstawia we wniosku o interpretację, że sprzedawany zespół składników masy spółki stanowi ZCP, to nie można w ogóle odnosić się do zasad fakturowania tej transakcji. Strony transakcji sprzedaży miały na celu zachowanie wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego części przedsiębiorstwa, czyli sprzedaż pewnej całości gospodarczej, a nie poszczególnych składników materialnych i niematerialnych.
Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że minister finansów w wydanej interpretacji najpierw nieprawidłowo założył, że sprzedawana przez podatnika część aktywów nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Sąd dodał, że dopiero w sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z ZCP, to sprzedaż aktywów należy wykazać na fakturze. Do takiej faktury należy dołączyć wykaz poszczególnych składników majątkowych będących przedmiotem dostawy wraz z ich szczegółowym opisem.
NSA, wydając orzeczenie, powołał się na rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. wyrok z 27 listopada 2003 r. (sprawa C-497/01), w którym Trybunał przyjął, że wynikająca z dyrektywy o VAT zasada braku dostawy ma zastosowanie do każdego przeniesienia przedsiębiorstwa lub samodzielnej jego części, włączając składniki rzeczowe i w razie konieczności inne, łącznie stanowiące przedsiębiorstwo lub jego część.
Również w wyroku z 10 listopada 2011 r. (sprawa C-444/10) Trybunał uznał, że przekazanie całości lub części aktywów stanowi ZCP, pod warunkiem że przekazane aktywa są wystarczające do prowadzenia przez nabywcę w sposób trwały samodzielnej działalności gospodarczej.
Wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1001/10.