Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości gruntowej stoją często przed problemem właściwego opodatkowania takiej transakcji VAT. Przykładowo trudności powstają w przypadku sprzedaży działki wraz ogrodzeniem. Wielu podatników stoi na stanowisku, że klasyfikacja takiego ogrodzenia jako budowli w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) pozwala na objęcie całej transakcji zwolnieniem z opodatkowania VAT. Czy takie podejście podatników jest prawidłowe oraz na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć sporu z fiskusem przy rozliczeniach VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej?
Istotny w tym kontekście jest art. 29 ust. 5 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli związanych trwale z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z kolei drugi przepis zwalnia z opodatkowania VAT dostawę budynków i budowli, chyba że dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub jeżeli między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż dwa lata.
W praktyce regulacje te budzą wiele wątpliwości podatników. Wyobraźmy sobie sytuację, w której podatnik sprzedaje grunt, który jest ogrodzony. Powstaje problem, czy w takim wypadku ogrodzenie działki będzie mogło zostać uznane za budowlę, a tym samym cała sprzedaż będzie stanowiła zwolnioną z opodatkowania VAT dostawę budowli.