Oświadczenia małżonków, że podatek od całości dochodów (przychodów) z najmu będzie rozliczać tylko jeden z nich, są nadal aktualne, nawet jeżeli wskazany w nich małżonek deklarował, że będzie płacić ryczałt, a teraz zmieni decyzję i rozliczy się za 2022 r. według skali PIT.

Tak wynika z uzupełniającej, kolejnej już odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Co prawda nie zawiera ona wprost takiego stwierdzenia, ale taki wniosek należy wysnuć ze zdania: „Okoliczność, że mąż podejmie teraz decyzję o zmianie formy opodatkowania za 2022 r. – z ryczałtu na zasady ogólne PIT, nie skutkuje możliwością rozliczenia się przez żonę z połowy przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym”.

Nasze pytanie nie dotyczyło możliwości, lecz przeciwnie – obaw o skutki ewentualnego wygaśnięcia złożonych w poprzednich latach oświadczeń. Chodzi o oświadczenia, w których małżonkowie (których łączy wspólność majątkowa) informowali urząd skarbowy, że podatek od całości dochodu (przychodu) z prywatnego najmu będzie rozliczać tylko jeden z nich.

Kłopot pojawia się, gdy wskazany w oświadczeniu małżonek chciałby rozliczyć się za 2022 r. według skali PIT, a wcześniej zadeklarowano, że będzie on płacić ryczałt ewidencjonowany. Na problem ten zwróciliśmy uwagę w artykule „Podatek za 2022 r. według skali, a w oświadczeniu wciąż ryczałt” (DGP nr 40/2022).

Tak jak pisaliśmy, nie da się już teraz zmienić złożonych wcześniej oświadczeń. Nie ma takiej możliwości. Nie pozwala na to ustawa o PIT , bo w ogóle nie zakłada już ona możliwości płacenia od prywatnego najmu podatku dochodowego według skali PIT. Przewidziany jest wyłącznie ryczałt, a jedyny wyjątek uczyniono właśnie w odniesieniu do 2022 r. – ryczałt można jeszcze zamienić na rozliczenie według skali PIT (dzięki temu można odliczyć poniesione w 2022 r. wydatki jako koszty związane z najmem).

Nie da się już zmienić złożonych oświadczeń. Ustawa o PIT już nie umożliwia płacenia daniny od prywatnego najmu według skali PIT

Powstało więc ryzyko, że wskutek takiej zamiany część złożonych w poprzednich latach małżeńskich oświadczeń straci teraz aktualność. Gdyby faktycznie miało do tego dojść, powstałby problem, kto w takim razie ma się rozliczyć z najmu za 2022 r. Czy tylko ten małżonek, który miał płacić ryczałt od całości przychodów z najmu, a teraz zapłaci jednak PIT według skali? Czy może oboje małżonkowie – każdy z nich z połowy dochodów?

MF wprost na to pytanie nie odpowiada, ale wskazuje, że drugie rozwiązanie nie wchodzi w grę. ©℗

Rozlicz swój PIT już dziś

Odpowiedź MF na pytanie DGP

Wyboru opodatkowania skalą podatkową przychodów z najmu prywatnego, w trybie art. 16 ustawy niskie podatki (ustawa z 9 czerwca 2022 r., Dz.U. poz. 1265 ze zm. – red.), może dokonać podatnik, który w 2022 r. opodatkowywał te przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku małżonków wyboru tego może dokonać ten małżonek, który zgodnie z wcześniej złożonym oświadczeniem opodatkowywał całość przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli na skutek złożonego uprzednio przez małżonków oświadczenia (np. w 2021 r.) mąż opodatkowywał skalą podatkową całość przychodów z najmu prywatnego, to na podstawie art. 50 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.) mąż mógł w 2022 r. opodatkowywać całość przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie bowiem do powołanego art. 50 ustawy z 29 października 2021 r. oświadczenie złożone na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., stało się oświadczeniem złożonym na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy o ryczałcie, tj. oświadczeniem małżonków o opodatkowaniu całości przychodów z najmu prywatnego przez jednego z nich (w naszym przykładzie – przez męża) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatnikiem ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego w 2022 r. był wyłącznie mąż. Tym samym to mężowi jako podatnikowi opłacającemu w 2022 r. ryczałt od całości przychodów z najmu prywatnego przysługuje, w trybie art. 16 ustawy niskie podatki, prawo wyboru opodatkowania całości tych przychodów skalą podatkową.

Okoliczność, że mąż „podejmie teraz decyzję o zmianie formy opodatkowania za 2022 r. – z ryczałtu na zasady ogólne PIT”, nie skutkuje możliwością rozliczenia się przez żonę „z połowy przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym”.