W rozliczeniu za 2007 rok urzędy skarbowe po raz pierwszy przekazywały wpłaty z 1 proc. podatku za podatników. Do 20 listopada 2008 r. organizacje, które chciały otrzymać takie wsparcie, musiały przesłać naczelnikom urzędów skarbowych informacje o numerze konta bankowego, na które miała być przekazana wpłata.

- Czy w rozliczeniu za 2008 rok organizacje również będą musiały takie dane przesyłać fiskusowi - pyta pani Maria, która pracuje w jednej z wrocławskich organizacji pożytku publicznego.

Tak, taki obowiązek nadal zostanie utrzymany.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przekazania 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych lub ich korekt za 2008 rok będzie stosowany wykaz publikowany do 31 grudnia 2008 r. przez ministra pracy w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości w Monitorze Polskim.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego obejmuje organizacje z takim statusem na dzień 30 listopada 2008 r. W wykazie nie są uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Organizacje pożytku publicznego ujęte w tym wykazie będą zobowiązane do 31 stycznia 2009 r. przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1 proc. podatku. Następnie naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku należnego wybranej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji na jej rachunek bankowy. Przekazanie pieniędzy nastąpi w trzecim lub w czwartym miesiącu, licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego. Kwota ta będzie pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie wypełniła obowiązku poinformowania organu podatkowego o numerze konta bankowego lub podała błędny numer rachunku, naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 10 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 209, poz. 1316).