PORADA

Pracodawca podatnika co rok przekazuje swoim pracownikom paczki świąteczne.

- Czy wartość tego typu prezentów jest przychodem pracownika podlegającym PIT - pyta pani Marta K.

Tak, wartość paczki będzie przychodem pracownika, jeśli paczka nie była sfinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zdaniem Katarzyny Szafrańskiej-Blank, starszego menedżera w PricewaterhouseCoopers, najwięcej problemów budzi kwestia prawidłowego rozpoznania wydatków na paczki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Klasyfikacja kosztów związanych z przekazaniem paczek świątecznych na rzecz pracowników jest uzależniona przede wszystkim od tego, czy paczki takie są sfinansowane przez pracodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy ze środków bieżących podatnika. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy intencją podatnika jest przekazanie paczek samym pracownikom, czy są to paczki dla dzieci tychże pracowników.

- W przypadku sfinansowania zakupu paczek z ZFŚS koszty związane z ich zakupem nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu - tłumaczy Katarzyna Szafrańska-Blank.

Dodaje, że kosztem będzie odpowiedni odpis na fundusz (w momencie przekazania środków na wyodrębniony rachunek).

Według eksperta, aby paczki mogły być sfinansowane z ZFŚS, zarówno fakt ich przekazania na rzecz poszczególnych osób, jak i ich wartość powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników (paczki stanowią w tym przypadku rodzaj pomocy materialnej od pracodawcy).

- Przy finansowaniu paczek ze środków obrotowych (paczki są prezentem świątecznym dla wszystkich pracowników, niezależnym od ich sytuacji materialnej), co do zasady wydatki poniesione na ich sfinansowanie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu - podkreśla nasza rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers.

Podkreśla, że wydatki te będą uznane za świadczenie na rzecz pracowników. Zastrzega jednak, że inne będzie traktowanie takich paczek przez władze skarbowe w przypadku, gdy będą one z założenia przeznaczone dla rodziny (jak to ma najczęściej miejsce - dzieci pracownika). Wydatki na zakup takich paczek z dużym prawdopodobieństwem zostaną zakwestionowane jako wydatki o charakterze socjalnym, niezwiązanym z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Jeżeli chodzi o kwalifikację paczek po stronie pracowników, to sytuacja jest prostsza.

- Co do zasady, wartość otrzymanej paczki będzie stanowiła dla pracownika dodatkowy przychód ze stosunku pracy opodatkowany na zasadach ogólnych. Wyjątek będą stanowić paczki, których zakup w pełni został sfinansowany ze środków ZFŚS (czyli przy uwzględnieniu sytuacji materialnej poszczególnych pracowników) - twierdzi Katarzyna Szafrańska-Blank.

Argumentuje, że wartość takich paczek będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT po stronie pracownika, jeśli wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez niego w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 380 zł.

Ważne!

Przekazanie paczek (bez względu na ich kwalifikację dla celów CIT i PIT) będzie podlegać, co do zasady, opodatkowaniu VAT należnym jako przekazanie towarów na cele osobiste pracowników (chyba że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie)