PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

Tylko gdy w ramach działalności gospodarczej zatrudnia się osoby na podstawie cywilnych umów zlecenia o dzieło itp., nie trzeba prowadzić żadnej specjalnej dokumentacji dla celów podatkowych. Dla każdego pracownika, a więc osoby zatrudnionej na podstawie umowy uregulowanej w kodeksie pracy, założyć trzeba kartę przychodów.

Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów, podatnicy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników. Karty przychodów prowadzi się wyłącznie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie kodeksu pracy. Nie prowadzi się ich dla osób, które zatrudnimy wyłącznie na podstawie cywilnej umowy: zlecenia czy o dzieło. Jeśli umowę zlecenia lub o dzieło - jako umowę dodatkową - zawrzemy z naszym pracownikiem, to rozliczenia z tytułu takiej umowy będziemy musieli w karcie uwzględnić.

Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, NIP, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze), koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek dochodowy, datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Najlepiej kupić gotowy druk akcydensowy, który czyni zadość tym wymogom.