Możliwość zaliczania wydatków na organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników budziła przez lata kontrowersje wśród podatników. Jednak ostatnie postanowienia urzędów skarbowych, a nawet stanowisko Ministerstwa Finansów wskazują, że wydatki na ten cel można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami podatkowymi są także tzw. koszty pracownicze. Obejmują one m.in. wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, a ponadto wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizowania dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te są bowiem związane z prowadzoną przez przedsiebiorcę działalnością, a ich celem jest poprawa atmosfery pracy, podniesienie wydajności i efektywności zatrudnionych osób.

Można zatem przyjąć, że wydatki na imprezy integracyjne dla pracowników przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych.