PORADA

Spółka musi zapłacić karne odsetki za nieterminową spłatę raty kredytu. Powstają wątpliwości, jak takie odsetki ująć w księgach rachunkowych.

- Czy stanowią one pozostałe koszty operacyjne czy koszty finansowe - pyta czytelnik w liście do GP.

Joanna Maćkowska, biegły rewident z Ruciński i Wspólnicy Kancelarii Audytorów i Doradców, zwraca uwagę na definicję zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 964 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez pozostałe koszty i przychody operacyjne należy rozumieć koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, w szczególności związane z odszkodowaniami, karami i grzywnami.

- W związku z tym przepisem może się wydawać, że odsetki karne za nieterminową spłatę rat kredytu można przypisać do pozostałych kosztów operacyjnych - podkreśla nasza rozmówczyni.

Ekspert dodaje, że takie postępowanie jest jednak błędne, ponieważ nie uwzględnia faktu, że źródłem powstania kary nie była działalność operacyjna, ale działalność finansowa spółki.

Działalność finansowa spółki polega na ponoszeniu kosztów, osiąganiu zysków z tytułu pożyczania lub sprzedaży osobom trzecim aktywów finansowych oraz środków pieniężnych. Joanna Maćkowska wyjaśnia również, że do działalności finansowej należy również zaliczyć skutki utraty wartości aktywów pieniężnych.

Nieterminowa spłata kredytu jest rodzajem kredytu kupieckiego, który służy finansowaniu działalności gospodarczej spółki. Koszty takiego finansowania jak każde inne koszty odsetek od kredytów, pożyczek powinny obciążać koszty finansowe spółki.