Dywidendy opodatkowane są ryczałtowo, a rolę płatnika pełni podmiot wypłacający. Powinien on każdorazowo się upewnić, czy jest zobowiązany do pobrania podatku od tej należności wobec konkretnego odbiorcy (w określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie zwolnienia z opodatkowania).

Należy pamiętać nie tylko o obowiązku uzyskania aktualnego certyfikatu rezydencji zagranicznego wspólnika, ale również o wprowadzonym w 2011 r. obowiązku uzyskania pisemnego oświadczenia tego podmiotu, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1c i 1f w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG