Poprawność tej błędnej praktyki była wielokrotnie potwierdzana przez organy podatkowe. W konsekwencji podatnicy mieli prawo zaliczać kwoty VAT należnego do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o CIT. Dopiero w wyniku pozytywnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych podejście organów podatkowych do tej kwestii się zmieniło. Okazało się, że wielu podatników ma prawo do korekty podatku należnego VAT. Organy podatkowe uznają, że taka korekta może mieć miejsce np. przez wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej i obniżenie kwoty VAT należnego w miesiącu jej wystawienia.

Powstaje jednak pytanie, jak w takim przypadku dokonać korekty rozliczenia CIT, w szczególności czy korekty w podatku dochodowym można dokonać na bieżąco, czy też należy to zrobić wstecznie, oddając CIT i naliczać odsetki za zwłokę. Finansowe konsekwencje są oczywiste.

W pierwszym przypadku korekta jest w zasadzie neutralna dla podatnika, w drugim przypadku koszt odsetek za zwłokę relatywnie pochłonie dużą część nadpłaty w VAT. Wydaje się – chociaż brak jest wprost podstaw prawnych – że w rozpatrywanym przypadku można dokonać korekty na bieżąco uznając, że skorygowany VAT należny z tytułu nieodpłatnego wydania towarów na cele reprezentacji i reklamy stanowi dla podatnika przychód podatkowy w momencie obniżenia VAT należnego na skutek rozpoznania zbiorczych korygujących faktur wewnętrznych. Rozwiązanie takie pozwala także na uniknięcie swoistego karania podatnika odsetkami za zwłokę za błędną wykładnię organów podatkowych w zakresie konieczności opodatkowania wydań towarów na cele reprezentacji i reklamy.