Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stwierdził NSA w składzie siedmiu sędziów w uchwale z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10). Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo dochodzą do tego opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych.

Pozostałe wydatki, stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej, są zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów. Do takich kosztów można zaliczyć np. wydatki na doradztwo inwestycyjne, pomoc prawną, usługi marketingowe i wyceny.

Należy oczekiwać, że stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego będzie zbieżne ze stanowiskiem zawartym w powołanej uchwale NSA. Niemniej omawiana kwestia w praktyce nadal budzi spory.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2011 r. (nr ITPB3/423-115/11/PST) dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że takie wydatki, jak wynagrodzenie doradcy inwestycyjnego wprowadzającego spółkę na giełdę oraz wynagrodzenie doradcy prawnego uczestniczącego w tym procesie stanowią koszty poniesione bezpośrednio w celu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.

W efekcie organ podatkowy stwierdził, że wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.