Zgodnie z art. 77 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, nadpłata powstała w wyniku orzeczenia TS UE podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej zwrot. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia Trybunału w Dzienniku Urzędowym UE, to przysługuje oprocentowanie od dnia powstania nadpłaty (czyli zapłaty podatku) do dnia jej zwrotu. Konieczne jest zatem złożenie wniosków do 5 września 2011 r. W przeciwnym wypadku oprocentowanie przysługiwać będzie jedynie do 5 września i nie będzie rosnąć.

Pojawia się pytanie, czy podatnicy, którzy złożyli wnioski o zwrot nadpłaty w analogicznych sprawach przed opublikowaniem wyroku Trybunału, są w gorszej pozycji niż te podmioty, które dotychczas nie podjęły żadnych kroków.

Taką potencjalną niesprawiedliwość minister finansów dostrzegł już przy okazji wyroku TS UE w sprawie Magoora, stwierdzającego niezgodność z prawem unijnym polskich przepisów zakazujących odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do nich. Minister finansów w interpretacji ogólnej z 5 marca 2009 r. (nr PK4/801225/ ZAP/09/AP-291) przyznał, że nie można przyjąć, że w tych przypadkach oprocentowanie nadpłaty nie powstaje. Potwierdził też, że w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia TS UE w Dzienniku Urzędowym UE oprocentowanie nadpłaty przysługuje za okres od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu.

W konsekwencji podatnicy, którzy już złożyli wnioski o zwrot PCC uiszczonego w latach 2007 – 2008, nie muszą ponownie składać wniosków. Natomiast ci, którzy jeszcze takich wniosków nie złożyli, powinni w miarę możliwości złożyć je najpóźniej w poniedziałek, 5 września, gdyż to powinno zdyscyplinować urzędy skarbowe i doprowadzić do zwrotu nadpłat najpóźniej do 5 października 2011 r.