Podatnicy ustalili w umowie, że udziały w zyskach spółki cywilnej będą proporcjonalne do wkładu pracy wspólników. W związku z różnym nakładem pracy w poszczególnych miesiącach udziały procentowe w zysku wspólników zmieniają się co miesiąc. Wspólnicy potwierdzają je uchwałami. W jaki sposób rozliczyć udziały w przychodach i kosztach tej spółki w zeznaniu rocznym?

Według Krajowej Informacji Podatkowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Zasady te stosuje się do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących tych kosztów i strat.

Wspólnicy spółki cywilnej mogą określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce. Jednak w takiej samej proporcji powinny być rozliczane koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów oraz straty.

Celem prawidłowego wykazania dochodu do opodatkowania – w przychodach i kosztach podatkowych uzyskanych przez spółkę każdy wspólnik powinien uwzględnić taką ich część, jaka przypada proporcjonalnie do udziału w zysku.

Dla prawidłowego rozliczenia dochodu ze spółki cywilnej prawidłowe będzie wykazanie w załącznikach PIT/B danych dotyczących dochodów (strat) za każdy miesiąc odrębnie, ze wskazaniem udziału procentowego w zysku spółki przypadającej na wspólnika w danym miesiącu.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).