Pojęcie uporczywości nie zostało zdefiniowane w przepisach. Zgodnie z zasadami wykładni językowej należy odnieść się do potocznego jego rozumienia. Według Słownika języka polskiego PWN uporczywy to trudny do usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle powtarzający się. Zatem mianem uporczywego może być określone działanie, które zaistniało wprawdzie jednorazowo, ale jego skutek utrzymuje się w czasie.

Drugie znaczenie tego pojęcia związane jest z powtarzalnością określonego działania. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 3 października 2008 r. (sygn. akt III KK 176/08) potwierdził że pojęcie uporczywie charakteryzować może zachowanie zarówno ze względu na jego powtarzalność, jak i na trwałość utrzymywanego określonym zachowaniem stanu. Przy czym dodał, że pogląd ten nie znalazł odzwierciedlenia w opisie typu wykroczenia określonego w art. 57 kodeksu karnego skarbowego.

Mniej wątpliwości niesie ze sobą działanie podatnika, który przez kilka okresów nie uiszcza w terminie należnego podatku. W przypadku jednorazowego braku płatności lakoniczność art. 57 kodeksu również daje podstawy do nałożenia grzywny. Stan taki powinien utrzymywać się jednak przez długi czas. Szybka zapłata podatku wraz z odsetkami za zwłokę wyłączać powinna możliwość ukarania.

Podstawa prawna

Art. 57 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).