Czasem uzyskanie faktury jest konieczne. Zazwyczaj warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest posiadanie faktury dokumentującej wydatek, np. przy uldze internetowej. W przypadku gdy nabywca zażąda wystawienia faktury, przedsiębiorca ma obowiązek ją wystawić w terminie 7 dni. Niestety w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej w kasach fiskalnych trzeba zwrócić sprzedawcy paragon, a ci muszą paragony przechowywać. Dopiero po upływie 3 miesięcy od wydania towaru lub wykonania usługi sprzedawca może odmówić wystawienia faktury. Jeśli odmawia np. już po upływie 7 dni czy też żąda opłaty za wystawienie faktury, narusza przepisy.

Sama faktura wystawiana osobie fizycznej nieprowadzącej działalności nie musi zawierać wszystkich wymaganych danych dla faktur VAT, jednak różnica ta dotyczy wyłącznie NIP nabywcy. NIP sprzedawcy musi się tam znaleźć, podobnie jak pozostałe dane dotyczące stron transakcji (imiona i nazwiska, adresy stron, numer kolejny faktury czy data jej wystawienia). Również wymagania dotyczące identyfikacji towaru lub usługi muszą być podawane z taką samą precyzją jak w innych fakturach. W przypadku faktur dotyczących czynności zwolnionych w fakturze powinna być podana podstawa prawna stosowania zwolnienia lub symbol statystyczny, jeśli ustawa go powołuje. Również w przypadku towarów opodatkowanych stawką podstawową lub obniżoną też wolno podawać symbole statystyczne, choć nie trzeba. Czasem warto poprosić sprzedawcę o ich podanie, może to bowiem ułatwić kontakty z urzędem, np. udowodnić, co kupiliśmy.

Podstawa prawna

Art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).