Nowy art. 26 ust. 1f ustawy o CIT przewiduje, że w przypadkach, gdy wypłaty dywidend, odsetek i należności licencyjnych dokonywane są na rzecz spółek z siedzibą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zagranicznych zakładów takich spółek, które zgodnie z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 mogą korzystać z pełnego zwolnienia podatkowego tych wypłat, polscy płatnicy mają obowiązek uzyskania – niezależnie od wymaganego dotychczas tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej – pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 lit. c) i ust. 3a lub w art. 22 ust. 4 pkt 4. Wspomniane w powołanych przepisach warunki dotyczą faktu opodatkowania podatkiem dochodowym zagranicznych spółek w państwach ich siedziby od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz posiadania określonego minimalnego udziału w kapitale spółki dokonującej płatności transgranicznych.

W związku z jednocześnie wprowadzonym zwolnieniem podatkowym dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ustawodawca zdecydował również o nałożeniu na polskich płatników dokonujących wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz takich funduszy obowiązku uzyskania – również niezależnie od certyfikatu rezydencji podatkowej – także pisemnego oświadczenia, że fundusz jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności oraz że spełnia on ustawowe warunki wymagane dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polsce. Stosowny przepis znajduje się w nowym art. 26 ust. 1g – 1h ustawy o CIT.