Od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z opodatkowania będą dochody uzyskiwane z tytułu wniesienia przez wspólników wkładów do spółek osobowych. Dotychczas kwestia ta budziła jednak wiele kontrowersji i podatnicy mają z tym problem. Przykładowo w sprawie dotyczącej wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej organy podatkowe uznały, że po stronie wspólnika powstał przychód, ponieważ otrzymał on udział kapitałowy równy wartości wkładu. W konsekwencji operację taką należy uznać za odpłatne zbycie majątku, o którym mówi art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. W jego wyniku powstaje przychód z działalności gospodarczej, który należy opodatkować na zasadach ogólnych.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się podatnik, a WSA w Warszawie przyznał mu rację. W wyroku z 8 września 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 591/10) sąd uznał, że wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej nie jest czynnością opodatkowaną. Nie istnieje bowiem odrębny poza wspólnikami podmiot prawa, które miałby te przedmioty nabyć. Wspólnikami są nadal osoby fizyczne. Spółka taka nie ma osobowości prawnej, nie można więc uznać, że wspólnik zbył jej swój majątek. W dacie wniesienia przedsiębiorstwa, to jest w dacie zawarcia umowy spółki, a następnie jej realizacji, wspólnik otrzymuje jedynie prawo do osiągania zysku, o ile spółka go wypracuje. Nie otrzymuje w zamian ani równowartości pieniężnej, ani dokumentu potwierdzającego wartość wniesienia, gdyż nie istnieje podmiot prawa, który miałby go wystawić. Taka czynność nie jest objęta ustawą o PIT. Potwierdza to art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, który mówi o przychodzie z objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Nie dotyczy natomiast spółek osobowych.

Oznacza to, że również w obecnym stanie prawnym, w opinii sądów administracyjnych, wniesienie wkładu do spółki osobowej nie powodowało powstania przychodu. Dobrze jednak, że kwestia ta ostatecznie została uregulowana bezpośrednio w przepisach.