Tak. Zwrot podatku dochodowego nastąpi w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. Podatnik we wniosku o udzielenie abolicji musi wskazać tryb zwrotu. W zależności od wskazanego sposobu, zwrot nastąpi: w kasie, na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. W tym ostatnim przypadku, tj. przy zwrocie wypłaconym za pośrednictwem poczty, kwota zwrotu jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

Trzeba pamiętać, że urząd skarbowy ma określony termin na wydanie decyzji o przyznaniu abolicji podatkowej. Jest to sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków dotyczących 2002 roku decyzja musi być wydana do 30 listopada 2008 r.

Mogą się też zdarzyć sytuacje, że urząd nie wyda decyzji w terminie. Wtedy kwota zwrotu podatku dochodowego podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, tj. w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Obecnie odsetki wynoszą 15 proc. w skali roku. Zatem opłata prolongacyjna wynosi 7,5 proc. Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu podatku dochodowego. Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie podatku dochodowego przyczynił się podatnik, lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od naczelnika urzędu skarbowego.

Co ważne, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązanie - kwota zwrotu podatku dochodowego nie podlega wypłacie w części lub w całości.

6 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok