PORADA

Spółki ubiegają się często o różnego rodzaju dotacje. Powstaje jednak problem, jak zaksięgować koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotację na środki trwałe, które są ujęte we wniosku jako koszty kwalifikowane.

Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner w M2 Audyt, twierdzi, że ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) nie określa szczegółowo zasad ujmowania dotacji w księgach i sprawozdaniu finansowym. Można jednak posiłkować się regulacjami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20 - Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej.

- Kosztów przygotowania wniosku z pewnością nie należy zaliczać do wartości początkowej nabywanych środków trwałych - uważa nasz rozmówca.

Dodaje, że pozostaje jednak wątpliwość, czy należy je ująć jako koszty okresu, czy ująć jako aktywa (rozliczenia międzyokresowe) do czasu otrzymania dotacji. W ocenie eksperta koszty te winny być kosztem okresu w dacie poniesienia. Natomiast dotacja, w części pokrywającej koszty przygotowania wniosku, winna być ujęta w dniu, w którym istnieje wystarczająca pewność, że dotacja zostanie otrzymana, oraz że jednostka spełni warunki wymagane dla dotacji (punkt 7 MSR 20).

- MSR 20 pozostawił jednostce wybór prezentacji dotacji do kosztu jako odrębnego przychodu czy też jako pomniejszenia zrefundowanego kosztu - twierdzi Maciej Czapiewski. Wynika z tego, że wydatki na przygotowanie wniosku zawsze będą kosztem okresu, zaś dotacja zostanie ujęta (np. jako zmniejszenie kosztów) tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca pewność jej otrzymania. Zdaniem eksperta takie postępowanie jest właściwe, ponieważ w braku wystarczającej pewności otrzymania dotacji koszty przygotowania wniosku nie spełniają wymogów dla ujęcia ich jako aktywa.

Ten sposób ujmowania dotyczy aspektów rachunkowych, nie odnosi się do uznawania kosztów przygotowania wniosku za koszty podatkowe.