Czy organem podatkowym jest urząd

Podatnik musi uregulować podatek od nieruchomości. Nie wie jednak, do jakiego urzędu powinien go wpłacić. Czy organem podatkowym jest tylko urząd skarbowy?

Nie

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa; dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej; samorządowe kolegium odwoławcze. Co ważne, organem podatkowym jest także minister finansów. Minister sprawuje też ogólny nadzór w sprawach podatkowych. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. W przypadku podatku od nieruchomości organem właściwym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna

• Art. 13 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy inspektor może sam wydać decyzję

Wobec podatnika prowadzona była kontrola skarbowa, która wykazała stratę. Inspektor poinformował podatnika, że teraz wyda decyzję. Czy inspektor może samodzielnie wystawić taki dokument?

Nie

Zarówno przepisy ustawy o kontroli skarbowej, jak i Ordynacji podatkowej nie dają inspektorowi kontroli skarbowej umocowania prawnego do wydawania samoistnej decyzji określającej wysokość straty. Organem wyłącznie właściwym do wydania decyzji określającej wysokość straty jest organ podatkowy. Inspektor nie jest organem podatkowym.

Podstawa prawna

• Art. 13 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wpłata PIT musi być na właściwe konto

Podatniczka musi dopłacić PIT za 2007 rok. Nie zrobiła tego w terminie, bo nie miała środków. Chce dokonać wpłaty teraz. Czy wpłata musi nastąpić na właściwe konto?

Tak

Podatniczka, jeśli miała dopłatę PIT za 2007 rok, wpłaty podatku powinna była dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Jeśli tego nie zrobiła, powstała u niej zaległość podatkowa, którą też trzeba uregulować wraz z odsetkami.

Podatnicy, składający urzędom skarbowym zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zobowiązani są także do wpłaty w tym terminie różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Wpłaty podatku można dokonać w formie gotówkowej (w kasie urzędu skarbowego, w banku, w placówce pocztowej) bądź bezgotówkowo (polecenie przelewu, zlecenie płatnicze w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez bank lub inną uprawnioną instytucję finansową).

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Wpłata podatku powinna być dokonana do właściwego urzędu skarbowego na konto właściwe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozporządzeniu w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego minister finansów ustalił, że zarówno w przypadku wpłat gotówkowych, jak i bezgotówkowych niezbędne jest dokonanie wpłaty na właściwy numer rachunku bankowego NRB organu podatkowego.

W przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na niewłaściwe konto urzędu skarbowego, tj. na inne niż konto PIT, organ podatkowy zwróci się do podatnika (telefonicznie bądź pisemnie) z prośbą o sprecyzowanie, jakiego podatku wpłata dotyczy, po czym przekaże ją na prawidłowy rachunek.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy może być powołany inny organ podatkowy

Czy jest możliwe ustanowienie innego niż wymienione w przepisach organu jako organu podatkowego?

Tak

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych: szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - jeżeli jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa.

Podstawa prawna

• Art. 13a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy właściwy jest urząd według zamieszkania

Podatnik jest zameldowany w Koszalinie, ale od trzech lat mieszka i pracuje w Gdańsku. Czy rozliczeń z urzędem skarbowym powinno się dokonywać ze względu na miejsce zamieszkania?

Tak

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustały przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Mogą się też zdarzyć sytuacje, że dana osoba nie będzie miała miejsca zamieszkania w Polsce. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

• Par. 4 i par. 11 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy ważne jest zamieszkanie małżonka

Małżonkowie mieszkają w różnych miejscach Warszawy. Jednak składają wspólne zeznanie podatkowe. Czy w takim przypadku dla rozliczeń podatkowych ważne będzie miejsce zamieszkania jednego z małżonków?

Tak

Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

• Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy podatek zależy od położenia domu

Rodzeństwo otrzymało w spadku po ciotce dom. Chcą rozliczyć się z podatku od spadków i darowizn. Czy płatność podatku będzie zależała od położenia nieruchomości?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku: jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

Jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub wymienione prawa majątkowe i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - właściwość ustala się według miejsca położenia nieruchomości. W przypadkach innych niż wymienione - właściwy jest urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu.

Podstawa prawna

• Par. 7 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy dla opłat lokalnych jest właściwy urząd

Czy dla opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej właściwość organu podatkowego trzeba ustalić w szczególny sposób?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w sprawach: opłaty targowej - według miejsca położenia targowiska; opłaty miejscowej - według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata; opłaty administracyjnej, o której mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych - według siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej.

Podstawa prawna

• Par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy dla notariusza ważna jest siedziba

Podatnicy u notariusza podpisali umowę darowizny. Notariusz jednak nie pobrał należnego podatku. Czy notariusz będzie odpowiadał za niedopełnienie tego obowiązku przed urzędem skarbowym właściwym według siedziby jego kancelarii?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej.

Podstawa prawna

• Par. 9 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).