PORADA

Do jutra spółki mają czas na złożenie sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, na dopełnienie tego obowiązku kierownicy jednostek mają 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Natomiast jego uchwalenie musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że w przypadku firm, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin zatwierdzenia mija z końcem czerwca.

Złożeniu podlega roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności, jeżeli spółka ma obowiązek jego tworzenia. W tym samym terminie spółki zobowiązane do badania sprawozdań mają również obowiązek ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim B.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 79 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), niedopełnienie tych obowiązków podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Ewa Sobińska, biegły rewident, prezes zarządu ABES Audyt, dodaje, że powyższe terminy dotyczą także jednostek dominujących sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe (art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Z tym że w tym przypadku na zatwierdzenie sprawozdania jest osiem miesięcy od dnia bilansowego. Ekspert zwraca również uwagę, że jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składają do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Ważne!

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone do końca czerwca, to również należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie