Czy muszę rozliczyć PIT-11 w ciągu roku

Czy otrzymany od pracodawcy PIT-11 w czerwcu w wyniku zwolnienia z pracy należy rozliczyć w tym miesiącu?

Nie

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Obowiązek poboru zaliczek ustaje w sytuacji, gdy pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy. Otrzymanie przez podatnika informacji PIT-11 nie rodzi obowiązku jego rozliczenia w ciągu roku. Informacja ta wraz z innymi formularzami PIT będzie podstawą rozliczenia dochodu dopiero po zakończeniu roku w składanym do końca kwietnia rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

• Art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy składać deklaracje miesięczne

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy wpłacać zaliczki miesięczne wraz z deklaracjami PIT?

Nie

Podatnicy osiągający dochody: z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Wraz z wpłatami zaliczek nie trzeba jednak składać deklaracji miesięcznych.

Podstawa prawna

• Art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dochody z pracy rozlicza pracodawca

Pracuję na etacie w firmie usługowej. Czy wszystkie formalności podatkowe związane z rozliczeniem miesięcznym dokona za mnie pracodawca?

Tak

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli zakłady pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Podstawa prawna

• Art. 31, art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wpłacać zaliczki w tym samym terminie

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym zakład produkcyjny. Czy wpłata zaliczek na PIT będzie taka sama przez cały rok?

Nie

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne, których wysokość za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (3091 zł), zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu, zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od I do III kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Podstawa prawna

• Art. 44 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy rozliczać dochód zagraniczny

Od początku 2008 roku pracowałem za granicą w Holandii. W maju wróciłem do kraju. Czy muszę się rozliczyć w trakcie roku z uzyskanych w Holandii zarobków?

Tak

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Podatnicy czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 19 proc.

Przy czym dotyczy to tylko dochodów uzyskanych w krajach, z którymi obowiązuje Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidująca tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego (np. Holandia, Belgia, Austria, Dania, Finlandia, USA). Nie dotyczy to dochodów uzyskanych z krajów, z którymi unikanie podwójnego opodatkowania realizuje się metodą wyłączenia z progresją - te dochody są zwolnione z podatku w Polsce.

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania oraz zapłaconych w danym miesiącu ewentualnych składek ZUS. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową.

Podstawa prawna

• Art. 44 ust. 1a i 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można pobierać wyższe zaliczki

Czy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę pracownika może pobierać zaliczki na podatek według wyższej skali?

Tak

Płatnicy, którzy zatrudniają pracowników na umowę o pracę na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, czyli 19 proc., wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali. Niezbędnym warunkiem do poboru wyższych zaliczek na podatek dochodowy jest zgoda pracownika.

Podstawa prawna

• Art. 41a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy rozliczyć wygraną rzeczową

Wygrałem w konkursie organizowanym przez prasę nagrodę rzeczową w postaci laptopa. Czy muszę wartość nagrody rozliczyć w ciągu roku z fiskusem?

Nie

Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody.

Zwolniona natomiast z podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Oznacza to, że osoba, która wygrała nagrodę rzeczową, nie musi się rozliczać z fiskusem, bo za nią odprowadza 10-proc. podatek organizator konkursu.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli przedmiotem wygranych (nagród) nie są pieniądze (np. laptop), podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody). W przypadku braku takiej wpłaty organizator może wydać nagrodę bez pobrania podatku. To z kolei powoduje, że podatnik będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem. W tym jednak przypadku rozliczenie nastąpi nie w ciągu roku, ale w zeznaniu rocznym do końca kwietnia następnego roku.

Podstawa prawna

• Art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy rozliczać wypłatę pensji przez komornika

Czy wypłata pensji przez komornika powoduje obowiązek rozliczenia jej z urzędem skarbowym w trakcie roku?

Nie

Nie trzeba się rozliczać, gdyż komornik występuje w roli płatnika i rozlicza podatek od wypłaconych wynagrodzeń.

W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń pracowniczych dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w skali.

Do świadczeń pracowniczych zalicza się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Podstawa prawna

• Art. 42e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).