Czy zadośćuczynienie jest zwolnione z podatku

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na moją rzecz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Czy wypłacona z tego tytułu kwota będzie zwolniona z podatku?

Tak

Znowelizowany od 1 stycznia 2009 r. katalog zwolnień od podatku dochodowego obejmuje nie tylko określone rodzaje odszkodowań, lecz także zadośćuczynienia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania są zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (z pewnymi wyjątkami); zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; inne zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie (z pewnymi wyjątkami).

Dotychczasowe przepisy wprost zwalniały z podatku jedynie określone odszkodowania. Tymczasem w prawie cywilnym istnieją dwa pojęcia: odszkodowanie (za szkodę majątkową) i zadośćuczynienie (za szkodę niemajątkową). Zadośćuczynienia nie były wyraźnie objęte zwolnieniami. W praktyce urzędy skarbowe często odmawiały podatnikom stosowania zwolnienia dla uzyskanego zadośćuczynienia, co budziło liczne spory. Choć zdarzały się i takie urzędy, które twierdziły, że pojęcie odszkodowania zawarte w przepisach ustawy o PIT odnosi się również do zadośćuczynienia. Nowelizacja ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. jednoznacznie rozstrzygnęła wątpliwości.

Podstawa prawna

● Art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

● Czy rozliczyć w PIT umorzone świadczenie
● Czy opodatkować alimenty na dziecko
● Czy zwrot kosztów opieki jest opodatkowany
● Czy alimenty z ugody sądowej wykazać w PIT
● Czy wygrana z zagranicy korzysta ze zwolnienia
● Czy są zwolnione nagrody za wybitne osiągnięcia
● Czy pomoc wypłacona z gminy podlega PIT