- Tak. Będzie musiał się rozliczyć, ale opodatkowane będą tylko dochody uzyskane w Polsce od listopada do grudnia 2007 r. Dochody z Irlandii będą zwolnione z podatku Polsce. Będą jednak wpływały na sposób rozliczenia dochodów polskich. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę z Irlandią. Umowa ta przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. wyłączenie z progresją. Dochody uzyskane z pracy w Irlandii są potrzebne do ustalenia tzw. stopy procentowej. W zeznaniu składanym w Polsce podatnik wykaże dochody uzyskane w Polsce i zastosuje do ich opodatkowania stopę procentową, którą oblicza się przy uwzględnieniu dochodów zagranicznych. Rozliczenia polskich dochodów podatnik powinien dokonać na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG).

Podstawa prawna

•  Art. 24 umowy zawartej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. nr 29, poz. 129).

2 W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Czy przy rozliczaniu podatku w Polsce za 2007 rok przyjmować dochody uzyskane w Anglii w poszczególnych miesiącach 2007 roku?

- Tak. Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii będą zwolnione z podatku w Polsce, ale posłużą do ustalenia tzw. stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych Polsce. Rozliczając się z dochodów w polskim zeznaniu za 2007 rok (pod warunkiem, że w tym roku były uzyskane dochody z Polski i Wielkiej Brytanii), należy do obliczenia stopy procentowej przyjąć tylko dochody z Wielkiej Brytanii uzyskane w 2007 roku, czyli roku podatkowym, który obowiązuje w Polsce. Nie należy przyjmować brytyjskich dochodów uzyskanych zgodnie z obowiązującym rokiem podatkowym w Wielkiej Brytanii, czyli od 6 kwietnia do 5 kwietnia rok następnego. W przypadku gdy w 2007 roku w Polsce nie uzyskano żadnych dochodów opodatkowanych według skali, nie trzeba składać zeznania rocznego i obliczać przy uwzględnieniu dochodów brytyjskich stopy procentowej.

Podstawa prawna

•  Art. 22 konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).

3 Czy od otrzymanego w Danii w 2007 roku wynagrodzenia ze stosunku pracy należy w Polsce rozliczyć podatek?

- Tak. Polak, którego miejscem zamieszkania jest Polska, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że musi się rozliczyć ze wszystkich dochodów uzyskanych w kraju i za granicą. Bez względu na to, czy w 2007 roku Polak uzyskał tylko dochody z Danii, czy też jeszcze z Polski, musi złożyć zeznanie roczne jako polski rezydent. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Danią, która zawiera mniej korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania - tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji dochody duńskie (po przeliczeniu na złotówki) należy połączyć z ewentualnymi dochodami ze źródeł przychodów położonych w Polsce i rozliczyć na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Przy czym istnieje możliwość odliczenia od dochodów duńskich za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, kwoty odpowiadającej 30 proc. diety. Jeśli dochodów w Polsce nie osiągnięto, to opodatkowuje się tylko dochody uzyskane w Danii według polskiej skali podatkowej. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (lub tylko od dochodów duńskich, gdy w Polsce nie uzyskano dochodów) odlicza się podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dniem dokonania odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Podstawa prawna

•  Art. 22 konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2003 r. nr 43, poz. 368).