Czy sprzedając dom, wpisuje się koszty

W PIT-36 poza dochodami z pracy podatnik będzie musiał wykazać także podatek ze sprzedaży domu. Czy w PIT wykaże się także koszty z tego tytułu?

Nie

W zeznaniu rocznym podatnik wykazuje podatek do zapłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości. W formularzu tym nie wpisuje się poniesionych kosztów, choć przy obliczaniu podatku można je zastosować. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Podstawa prawna

• Art. 22, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy uwzględniać koszty, których nie można ustalić

W 2007 roku podatnik uzyskiwał przychody z czterech źródeł. Nie jest w stanie ustalić kosztów podatkowych dla każdego z nich. Czy w takiej sytuacji może w ogóle uwzględnić koszty w swoim rozliczeniu?

Tak

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Tę samą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty, działalności wykonywanej osobiście.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy koszty pracownicze są limitowane

W ubiegłym roku podatnik był zatrudniony na umowę o pracę. W zeznaniu rocznym uwzględnia koszty pracownicze. Czy są one limitowane?

Tak

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej za 2007 rok:

• wynoszą 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• nie mogą przekroczyć łącznie 1953,23 zł za rok podatkowy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• wynoszą 135,63 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1627,56 zł w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

• nie mogą przekroczyć łącznie 2441,54 zł za rok podatkowy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zwrot kosztów za autobus podlega PIT

Czy zwrot pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie kosztów w formie ryczałtu za korzystanie z komunikacji miejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Tak

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Nie ulega wątpliwości, że wskazana reguła znajdzie zastosowanie jedynie do tych pracowników, którzy na mocy odrębnych przepisów uzyskują zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy.

Tak więc wypłacony zwrot kosztów za korzystanie z komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie w formie ryczałtu nie kwalifikuje się do zwolnienia z PIT i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

• Art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 23b, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od dwóch umów są podwójne koszty

Czy w przypadku zawarcia z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę - każda na część etatu - przy obliczeniu zaliczki należy obliczyć koszty uzyskania przychodu od każdej umowy?

Tak

Skoro z jednym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę, a więc nawiązano dwa odrębne stosunki pracy, analogicznie jak w przypadku zawarcia umów o pracę z dwoma różnymi zakładami pracy przy obliczeniu należnej zaliczki na podatek dochodowy zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania przychodów od każdego stosunku pracy w pełnej wysokości bez względu na przekroczenie limitu rocznego. Pracownik w składanym za rok podatkowy zeznaniu powinien uwzględnić koszty we właściwej wysokości.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ujmować faktycznie poniesione koszty

W 2007 roku podatnik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ponosił wydatki na dojazdy na narady firmowe. Czy w rozliczeniu rocznym można uwzględnić faktycznie poniesione koszty z umowy zlecenia w wysokości wyższej niż 20 proc. przychodu?

Tak

Rzeczywiście przy osiąganiu przychodów na podstawie umowy zlecenia koszty uzyskania przychodów określa się w sposób procentowy. W odniesieniu do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, m.in. z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia koszty uzyskania wynoszą 20 proc. uzyskanego przychodu. Jednak w zeznaniu rocznym podatnicy osiągający takie przychody mogą zastosować koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że koszty te były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej. Przepisy nie określają sposobu dokumentowania ponoszonych wydatków. Zastosowanie kosztów faktycznie poniesionych jest uzależnione od udowodnienia poniesienia wydatków. Oznacza to, że podatnik musi posiadać dokumenty faktycznego poniesienia kosztów. Ponadto zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów zaliczenie faktycznie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów musi być oparte na związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy ich poniesieniem a osiągniętymi przychodami.

W konsekwencji aby podatnik mógł przyjąć w zeznaniu rocznym koszty faktycznie poniesione, musi posiadać dokumenty faktycznego poniesienia tych kosztów. Dokumenty np. w postaci list obecności podpisane przez uczestników narad nie stanowią dowodów poniesienia przez podatnika wydatków na dojazd do miejsca, w którym odbywały się narady.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zatrudniając żonę, stosować 20-proc. koszty

Czy mąż może zawierać z żoną prowadzącą działalność gospodarczą umowę o dzieło i zlecenie oraz zastosować 20-proc. koszty uzyskania przychodów?

Tak

Podatnik będzie mógł zawierać z małżonką umowy zlecenia bądź umowy o dzieło oraz stosować koszty uzyskania w wysokości 20 proc. kwoty uzyskanego przychodu. Natomiast wartość pracy podatnika nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej małżonki.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 9, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od praw autorskich są 50-proc. koszty

Czy przy obliczaniu zaliczki na PIT od części wynagrodzenia ze stosunku pracy, które stanowi wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 proc.?

Tak

Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami ustala się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. W konsekwencji w stosunku do wynagrodzeń osób, które są twórcami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i uzyskują te przychody z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi, spółka stosuje 50-proc. koszty. W związku z tym te przychody, które stanowią wynagrodzenie za przeniesienie przez osobę fizyczną na spółkę praw do utworu będą mogły skorzystać z 50-proc. kosztów uzyskania.

Jeśli część przychodów ze stosunku pracy stanowią przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, to można przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zastosować do nich 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).