Czy na złożenie korekty jest termin

Złożyłam roczne zeznanie PIT w lutym. Jednak teraz zorientowałam się, że popełniłam w nim błąd. Czy na złożenie korekty jest termin ustawowy?

Nie

Generalnie przepisy nie przewidują terminu ustawowego na dokonanie korekty zeznania. Można ją zrobić w każdym momencie, choć trzeba wyrobić się przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym korygowane zeznanie było złożone. Po upływie pięciu lat następuje bowiem przedawnienie zobowiązania podatkowego. Skoro zobowiązanie się przedawni, nie ma już czego korygować.

W związku z tym, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy trzeba czekać na wezwanie urzędu

Pomyliłem się w złożonym już w urzędzie skarbowym rocznym PIT. Nieprawidłowo przepisałam kwotę kosztów uzyskania przychodów z PIT-11. Czy ze złożeniem korekty zeznania trzeba czekać na wezwanie urzędu skarbowego?

Nie

Jeśli podatnik pomylił się w rocznym PIT, nie musi czekać na wezwanie urzędu ze złożeniem korekty. Może to zrobić od razu po wykryciu swojej pomyłki. W takiej sytuacji trzeba jeszcze raz wypełnić zeznanie, wpisując dane poprawnie, zaznaczając w PIT, że jest to korekta zeznania. Dodatkowo trzeba do niego dołączyć pisemne uzasadnienie korekty, czyli pismo, w którym podatnik wyjaśni, że składa korektę, bo błędnie przepisał z PIT-11 kwotę kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli jednak podatnik nie złoży takiej korekty, wychodząc np. z założenia, że przecież urząd skarbowy posiada jego PIT-11, powinien się spodziewać, że fiskus wezwie podatnika w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy brak podpisu trzeba korygować

Wysłałem PIT do urzędu skarbowego. Jednak zorientowałem się, że zapomniałem się na nim podpisać. Czy taki błąd też trzeba korygować?

Tak

Zeznanie roczne bez podpisu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jednym słowem jest nieważne. Co więcej, jeśli zeznanie roczne składają małżonkowie, oboje muszą druk podpisać. W związku z tym, jeśli podatnik zeznania nie podpisał, powinien złożyć korektę, podpisując się na niej, a w wyjaśnieniu dołączanym do korekty wskazać, że przyczyną korekty jest właśnie brak podpisu.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy odliczenie można przywrócić

W rocznym PIT za 2007 rok, który już wysłałem do urzędu skarbowego, zapomniałem uwzględnić wydatków na internet. Czy mogę jeszcze to zrobić?

Tak

W takiej sytuacji trzeba złożyć w urzędzie skarbowym jeszcze raz zeznanie podatkowe w postaci korekty. Podatnik musi jeszcze raz wypełnić zeznanie, uwzględniając wydatki na internet. Trzeba też pamiętać, że w takim przypadku do zeznania będzie trzeba dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazuje się ulgę internetową. W uzasadnieniu przyczyn korekty wskazujemy nieuwzględnioną poprzednio ulgę internetową.

Dodatkowo, jeśli po uwzględnieniu ulgi wyjdzie nam nadpłata podatku, trzeba złożyć od razu wniosek o zwrot nadpłaty podatku.

Zasady te będą miały zastosowanie do każdego odliczenia, jakie przysługuje podatnikowi, a którego w zeznaniu rocznym zapomniał uwzględnić.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy błąd rachunkowy poprawi urząd

Pomyliłem się o 100 zł w rocznym zeznaniu podatkowym za 2007 rok. Czy urząd może taki błąd poprawić sam?

Tak

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł;

• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Zatem w naszym przypadku, gdy pomyłka wynosi 100 zł, urząd skarbowy może sam poprawić zeznanie. W takiej sytuacji urząd uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji i doręcza ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Na taką korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Gdy podatnik nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie, korekta deklaracji dokonana przez urząd wywołuje skutki prawne, jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy korygować niewłaściwą wpłatę

Z rozliczenia PIT za 2007 rok wyszła mi dopłata podatku. Wpłaciłam ją. Jednak wpłaty dokonałam na rachunek CIT zamiast PIT. Czy taką wpłatę trzeba skorygować?

Nie

Jeżeli w momencie wpłaty podatnik pomyli konto, tzn. przykładowo PIT wpłaci na konto wyznaczone do wpłat dla CIT, nie spowoduje to dla niego negatywnych konsekwencji. W przypadku kiedy podatnik zorientuje się o tym fakcie sam, zasadne byłoby wystosowanie do urzędu skarbowego wniosku o przeksięgowanie takiej wpłaty, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Dodatkowo, aby ustrzec się niepotrzebnych problemów związanych z niepoprawnym zaksięgowaniem wpłaty, podatnik powinien pamiętać o zamieszczeniu na poleceniu przelewu wszystkich niezbędnych danych, uwzględniając w szczególności właściwy numer rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej oraz rodzaj podatku, w ramach którego zobowiązanie zamierza uregulować.

Warto tu przypomnieć, że jeśli na skutek wypełnienia i złożenia zeznania rocznego PIT podatnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty podatku, to musi jej dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego - właściwego do rozliczenia podatnika. Podatnicy powinni pamiętać, że wpłatę podatku należy zrealizować nie później niż 30 kwietnia i nie musi być to tego samego dnia, co złożenie zeznania rocznego do urzędu skarbowego. Za termin dokonania zapłaty za pomocą przelewu bankowego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.

Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych można uzyskać bezpośrednio w urzędach skarbowych, ale można ich szukać także na stronach internetowych (w tym stronach Biuletynu Informacji Publicznej) tych urzędów.

Podstawa prawna

• Obwieszczenie ministra finansów z 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz.Urz. MF nr 16, poz. 135 z późn. zm.).

Czy brak załącznika to błąd

W zeznaniu rocznym odliczyłam ulgę z tytułu wychowywania dziecka. Nie wiedziałam jednak, że to odliczenie powinnam wykazać także w załączniku PIT/O. Czy brak załącznika to błąd, który trzeba poprawić?

Tak

Jeżeli korzystamy z odliczeń, należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu, jakie załączniki składamy. Informacje te należy wpisać w części O (PIT-36) lub w części H (PIT-37). Najczęściej albo zapominamy o tych rubrykach, albo wypełniamy je niepoprawnie. Jeżeli do zeznania PIT-37 składamy załącznik PIT/O, to należy w rubryce 116 wpisać cyfrę 1, a nie postawić krzyżyk, ponieważ informacja dotyczy liczby złożonych załączników, a nie samego faktu ich złożenia.

Podstawa prawna

• Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy błędny NIP trzeba poprawić

W zeznaniu rocznym zamiast swojego NIP wpisałam numer swojego pracodawcy. Czy muszę złożyć korektę?

Tak

Problem z wpisywaniem NIP dotyczy w każdym formularzu PIT rubryk z numerami 1 i 2. Podatnicy często wpisują tam numer swojego pracodawcy (w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem także NIP pracodawcy małżonka). Bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę, w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

W konsekwencji wpisania złego numeru konieczne będzie złożenie korekty zeznania wraz z uzasadnieniem jej składania.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy poprawkę można nanieść w urzędzie

Zapomniałem podpisać zeznania. Nie chcę go po raz drugi wypełniać. Czy mogę pójść do urzędu i podpisać się na zeznaniu?

Tak

Podatnik, który zapomniał podpisać zeznania, może pójść do urzędu i podpisać PIT na miejscu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że odszukanie zeznania, zwłaszcza nie- wprowadzonego jeszcze do systemu komputerowego urzędu, może być trudne, a wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji korekta może być po prostu rozwiązaniem szybszym i prostszym.

Podstawa prawna

• Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).