Firma podatnika kilka miesięcy temu przestała spełniać kryteria przewidziane dla małych podatników. Przez jakiś czas podatnik korzystał z możliwości kwartalnego rozliczenia VAT. - Czy istnieje możliwość, żeby jako zwykły podatnik VAT składać deklaracje kwartalne - pyta pan Michał ze Świdnicy.

Tak. Od nowego roku prawo do stosowania kwartalnych deklaracji zyskali wszyscy podatnicy VAT.

Do tej pory przywilej ten dotyczył tylko małych podatników. Od 1 stycznia 2009 r. również podatnicy VAT inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową mogą składać deklaracje kwartalne. Warunkiem przejścia na tę metodę rozliczania jest uprzednie pisemne zawiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik, który rozpoczyna działalność podlegającą opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, zawiadamia urząd w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. Zgodnie z przepisami podatnik może wrócić do deklaracji miesięcznych. Jednak zwykły podatnik, który wybrał deklarację kwartalną, deklarację miesięczną może złożyć nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, za które składał deklaracje kwartalne. Niezbędne będzie też uprzednie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 99 ust. 2-4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).