Czy są preferencje dla samotnych rodziców

Podatnik ma miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Samotnie wychowuje córkę. Większość zarobków osiąga w Polsce. Czy może w polskim urzędzie skarbowym złożyć zeznanie podatkowe i wybrać formę opodatkowania jak dla samotnego rodzica?

Tak

Jednak i w tym przypadku konieczne będzie spełnienie kilku warunków, które pozwolą na takie rozliczenie.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PIT zasada i sposób opodatkowania przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci mają zastosowanie również do osób niebędących rezydentami Polski, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

• mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

• osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym,

• udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zatem podstawowym dowodem dokumentującym ten warunek będzie certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym podatnik ma takie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Kolejnym istotnym dokumentem może okazać się potwierdzenie wysokości całkowitych przychodów osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym. Polski urząd skarbowy może po złożeniu przez podatnika zeznania podatkowego wymagać przedstawienia takiego potwierdzenia.

Podstawa prawna

• Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy aktualna jest zasada 183 dni

Podatniczka przez część 2008 roku pracowała w Polsce, a przez część w Holandii. Czy do ustalenia obowiązków podatkowych nadal stosuje się zasadę 183 dni?

Tak

Zakres obowiązków podatkowych w Polsce zależy od miejsca zamieszkania danej osoby. Do jego ustalenia ma właśnie zastosowanie wspomniana zasada 183 dni. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Warto tu dodać, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Podstawa prawna

• Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy cudzoziemiec rozliczy się w Polsce

Mąż podatniczki jest nierezydentem podatkowym w Polsce. Swoje miejsce zamieszkania ma we Francji. Jednak większość przychodów osiąga w Polsce. Czy ma prawo do wspólnego rozliczenia z małżonką?

Tak

Takie uprawnienia dają nierezydentom podatkowym znowelizowane przepisy ustawy o PIT. Warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest jednak, aby małżonek ten pozostawał rezydentem podatkowym w kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dodatkowo, aby skorzystać z takiego rozliczenia, małżonkowie powinni uzyskać minimum 75 proc. wszystkich swoich przychodów na terytorium Polski.

Taki pułap może zostać osiągnięty, jeżeli podatnik lub małżonek większość roku pracował w Polsce, a z zagranicy uzyskał np. dochody za kilka miesięcy pracy. Aby efektywnie i prawidłowo dokonać rozliczenia rocznego, podatnicy będący w takiej sytuacji powinni skompletować dokumentację dotyczącą przychodów uzyskanych za granicą.

Dodatkowo będzie trzeba uzyskać certyfikat rezydencji kraju, w którym nadal posiada się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (jest się rezydentem).

Podstawa prawna

• Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).