Podatniczka jest wdową samotnie wychowującą syna. W 2008 roku jej syn skończył naukę na studiach wyższych. W tym też roku pobierał rentę rodzinną. Jego ewentualne dochody nie powinny spowodować obowiązku podatkowego.

- Czy w związku z ukończeniem nauki przez syna mogę rozliczyć się za rok podatkowy 2008 w preferencyjny sposób dla osób samotnie wychowujących dziecko - pyta pani Halina z Chorzowa.

Tak, może pani rozliczyć się w preferencyjny sposób.

Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci do ukończenia 25 lat uczące się szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się rodzica albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jeżeli więc syn nie osiągnął w 2008 roku żadnych dochodów, z wyjątkiem dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku dochodowego (w 2008 roku jest to kwota 3091 zł) lub renty rodzinnej, to podatniczka ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego za 2008 rok na zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców. Fakt, że syn podatniczki ukończył naukę w ciągu roku podatkowego, jest bez znaczenia przy ocenie prawa do możliwości wspólnego rozliczenia podatku za ten rok. Przepis wyraźnie wskazuje, że prawo do łącznego rozliczenia przysługuje osobom wychowującym w roku podatkowym (bez zastrzeżenia, że przez okres całego roku kalendarzowego) dziecko uczące się, które nie ukończyło 25 lat.

Ponadto powołany przepis stanowi o osobach wychowujących samotnie dzieci w roku podatkowym, a nie przez cały rok podatkowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).