Podatniczka na mocy orzeczenia sądu została ustanowiona opiekunem prawnym swojego młodszego brata.

- Wychowuję brata sama. Czy składając zeznanie za 2008 r., mogę skorzystać z rozliczenia przeznaczonego dla osób samotnie wychowujących dzieci - pyta pani Marta z Warszawy.

Tak. Prawo do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma nie tylko jeden z rodziców, lecz także opiekun prawny.

W rozumieniu ustawy o PIT za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Osoba, która została ustanowiona opiekunem prawnym, może zatem skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów. Wspólne rozliczenie będzie możliwe po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Trzeba również pamiętać, że wspólne rozliczenie nie jest dopuszczalne, jeżeli do osoby samotnie wychowującej dziecko lub do dziecka zastosowanie miały przepisy o podatku liniowym, podatku zryczałtowanym (z wyjątkiem ryczałtu z najmu niezwiązanego z prowadzoną działalnością) lub podatku tonażowym.

Opiekun prawny, który spełnia ustawowe warunki, może na swój wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 4, ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).