Podatnicy w lokalu będącym miejscem ich zamieszkania korzystają z usługi multipakiet, będącej połączeniem następujących usług: telewizji, telefonu i internetu. Dostawca tych usług pobiera zryczałtowaną opłatę za multipakiet oraz odrębne opłaty za wykonane rozmowy telefoniczne.

- Czy możemy od dochodu odliczyć wydatki poniesione na internet, jeśli na fakturze jest podana jedna kwota za wszystkie usługi - pyta pani Krystyna z Katowic.

Niestety, takiej możliwości nie będzie.

Podatnicy mają prawo do odliczenia ponoszonych wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Warunkiem odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na internet jest posiadanie faktury VAT wystawionej na imię podatnika, który chce dokonać odliczenia w ramach ulgi internetowej.

W prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd powinny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca.

Jeśli zatem podatnicy za usługi multipakietu płacą jedną zryczałtowaną opłatę bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do internetu, nie mają możliwości odliczenia poniesionych wydatków.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).