Podatniczka w 2008 roku przekazała za pisemnym potwierdzeniem odbioru darowiznę pieniężną na rzecz Kościoła.

- Czy mogę w PIT za 2008 rok odliczyć od dochodu taką darowiznę - pyta pani Katarzyna z Chełma.

Tak, ale darowizna musi być wpłacona na rachunek bankowy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że odliczeniu od dochodu podlegają m.in. darowizny przekazane na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Dokumentem potwierdzającym możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazanych na cele kultu religijnego jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny.

Zatem przekazana przez podatniczkę w 2008 roku darowizna udokumentowana jedynie pokwitowaniem otrzymania wystawionym przez obdarowanego nie podlega odliczeniu od dochodu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).