Źródłem przychodów, które podlega opodatkowaniu PIT, może być zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nie- ruchomościami. Od 2009 roku źródło to nadal będzie generowało dochód do opodatkowania, ale według innych, zmienionych zasad.

Jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Dla dochodów z tego źródła podatek wynosi 19 proc. Taka stawka będzie też właściwa po 31 grudnia 2008 r.

Nowe zwolnienie

Jednak nie jest to bezwzględny przepis, który nakazuje opodatkowanie zbywanych nieruchomości, które nastąpiło przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania. Od 2009 roku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych będą zwolnione z PIT w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Warunkiem tego zwolnienia jest to, aby począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości (prawa majątkowego) został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

NABYCIE I ROZBUDOWA BUDYNKÓW I LOKALI

Celami mieszkaniowymi są wydatki poniesione na:

• nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

• nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

• nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie dwóch lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

• budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

n rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Określenie celów mieszkaniowych

Prawo do zwolnienia przy nowej uldze mieszkaniowej w PIT będzie przysługiwało, tylko gdy wydatki będą poniesione na określone cele mieszkaniowe.

Za wydatki poniesione na te cele uważa się nie tylko nabycie mieszkania lub domu, gruntu pod budowę, remont i rozbudowę lokali i budynków mieszkalnych - położonych w Polsce, ale też w innym państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Podobnie celami mieszkaniowymi będzie spłata kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w Polsce, w innym państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Cele mieszkaniowe to też wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się Polsce, w innym w państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej budynku, lokalu mieszkalnego oraz gruntu związanego z takimi lokalami i budynkami lub przeznaczonego pod budowę.