Koniec roku to czas promocji i zniżek na zakup towarów, w tym samochodów osobowych używanych przez właścicieli małych firm.

- Czy, kupując samochód osobowy do działalności gospodarczej, można dokonać jednorazowej amortyzacji tego wydatku - pyta pan Henryk, właściciel małej firmy.

Niestety, nie, gdyż z jednorazowej amortyzacji nie korzystają samochody osobowe.

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpis taki obejmuje środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Co prawda, w grupie 7 klasyfikacji środków trwałych, która zawiera środki lokomocji, znajdują się samochody osobowe, ale zostały one wyraźnie wyłączone w przepisach z możliwości jednorazowego odpisu.

Oznacza to, że samochód osobowy będzie mógł być amortyzowany według ogólnych zasad. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej, która dla samochodów osobowych wynosi 20 proc. w skali roku. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że odpisy amortyzacyjne przy samochodach osobowych wlicza się w koszty w ograniczonym zakresie. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Nie zalicza się również do kosztów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22k ust. 7, art. 23 ust. 1 pkt 4 i pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).