ORZECZENIE

Od 2004 roku podatniczka korzystała z opodatkowania według 19-proc. stawki liniowej w PIT. Organy podatkowe uznały, że przychody osiągane przez wspólników spółki cywilnej z wynajmu pomieszczeń są przychodami z działalności gospodarczej, dlatego podatniczka powinna je opodatkować razem z przychodem z działalności według stawki liniowej.

Podatniczka zaskarżyła to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego, ale jej skarga została oddalona. Sąd wskazał, że pozarolnicza działalność gospodarcza i najem (podnajem itd.) są odrębnymi źródłami przychodów. Jednak w przypadku objęcia najmem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą przychody z tego najmu są także przychodami z działalności. Jeśli więc najem dotyczy takich właśnie składników, to przychody z tego najmu będą przypisane do źródła przychodów z działalności. W związku z tym nie ma możliwości traktowania ich jako pochodzących ze źródła wyodrębnionego, tj. z najmu.

Jeśli zaś podatnik nie prowadzi działalności, nie posiada składników majątku związanych z taką działalnością, ale wynajmuje składniki swojego (osobistego, prywatnego) majątku, wówczas przychody z tego najmu będą kwalifikowane jako pochodzące z tego odrębnego źródła, tj. z najmu. W ocenie sądu w sprawie nie ma znaczenia okoliczność, że prawo do wynajmowanego lokalu nie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej, której wspólniczką była skarżąca. Tylko na tej podstawie nie można uznać, że lokal nie służył do prowadzenia działalności (wyrok WSA w Rzeszowie z 28 października 2008 r., I SA/Rz 5 86/08, niepublikowany).

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, wskazuje na wady takiej interpretacji.

- Sąd pozostał przy obowiązującym od dawna poglądzie wiążącym przedmiot działalności z kwalifikacją przychodów i kosztów - tłumaczy Mirosław Siwiński.

Dodaje, że nie do końca ma to oparcie w przepisach i jest kłopotliwe w praktyce ze względu na konieczność dostosowywania wpisu w ewidencji.

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, uważa, że pogląd WSA może działać na korzyść lub niekorzyść podatników. Zależy to od indywidualnej sytuacji podatnika, w szczególności od wysokości uzyskiwanych dochodów z wynajmu składników majątkowych.

- Może się bowiem okazać, że uznanie najmu za odrębne źródło dochodu i skorzystanie np. z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym (8 proc. i 20 proc.) byłoby dla podatnika tańsze - podkreśla Dominika Dragan-Berestecka.

Przy stosunkowo niskich dochodach (do 4 tys. euro rocznie), jeżeli podatnik nie ponosi dużych kosztów związanych z najmem, ryczałt mógłby być korzystniejszy.

W ocenie eksperta, w sytuacji gdy podatnik osiąga z wynajmu wysokie dochody i ponosi wysokie koszty z nim związane, zastosowanie 19-proc. liniowego podatku (lub skali podatkowej), które podatnik wybrał dla opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, może okazać się korzystne również dla przychodów z najmu.