ORZECZENIE

Organy podatkowe zakwestionowały zeznanie roczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za 2003 rok. Jednym z zarzutów było zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionych od innej firmy nakładów inwestycyjnych dokonywanych na cudzym gruncie.

Organy uznały, że spółka nie nabyła skutecznie majątku trwałego i nie stała się jego właścicielem. W związku z tym nie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Powodem było naruszenie kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z kodeksem rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki wymaga podjęcia uchwały wspólników (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). W rozpatrywanej sprawie umowa spółki nie zawierała odmiennych regulacji, więc dokonanie czynności bez uchwały spowodowało jej nieważność.

Podatniczka przedstawiła co prawda stosowną uchwałę, ale organy nie dały wiary, że istniała ona w momencie nabywania inwestycji. Podkreśliły, że fakt podjęcia uchwały dotyczącej zmiany postanowień umowy spółki powinien być odnotowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Podatnik nie przedstawił jednak aktualnego wyciągu z KRS.

Sąd I instancji oddalił skargę spółki. Racji podatniczce nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się, że organy podatkowe nie mogły same ocenić skuteczności umowy zawartej przez skarżącą. Nie ma wątpliwości, że do czasu zakończenia postępowania podatkowego spółka nie przedstawiła wyciągu z KRS.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił też stanowiska skarżącej, że organy podatkowe powinny wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Wskazał, że zgodnie z art. 199a Ordynacji podatkowej organ ma obowiązek wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy prawa. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy są co do tego wątpliwości. W tym przypadku takich wątpliwości nie było i organ podatkowy sam mógł ocenić ważność umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1222/07