U podatnika zakwestionowano fakturę eksportową. Organy podatkowe obu instancji stwierdziły, że eksport nie miał miejsca, i zmieniły wysokość podatku. Wniesiona skarga została uwzględniona przez WSA, który wskazał, że organy błędnie ustaliły, że eksport nie miał miejsca powołując się jedynie na to, że zagraniczne władze nie potwierdziły istnienia spółki, która miała być kontrahentem.

Sąd wskazał, że dowodem wywozu są dokumenty SAD, których organy celne nie kwestionowały. Organowi odwoławczemu sąd nakazał wyjaśnić, w jakim celu wywieziono towary i co się z nimi następnie stało. Organ II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Decyzję tę podatnik zaskarżył do WSA twierdząc, że organ II instancji miał wszelkie dane niezbędne do tego, by uzupełnić postępowanie i rozstrzygnąć sprawę.

Sąd oddalił skargę wskazując, że ponowne rozpoznanie sprawy związane jest ze wskazaniami wcześniejszego wyroku WSA. Organ ponownie rozpatrujący sprawę prawidłowo stwierdził, że materiał dowodowy jest niepełny i dlatego też nie mógł ustalić, czy wywóz podlegał VAT.

Sygn. akt III SA/Gl 425/08