ORZECZENIE

Spółka wystąpiła o interpretację w sprawie tzw. prezentów małej wartości. Wątpliwości pojawiły się w związku ze zmianą przepisów w czerwcu 2005 r. Podatniczka chciała się upewnić, jak obliczać wartość prezentów, żeby nie przekroczyć limitów. Chodziło zarówno o przepisy obowiązujące do końca maja 2005 r., jak i obowiązujące po 1 czerwca 2005 r. Organy nie zgodziły się, że w tym przypadku określone w przepisach wartości dotyczące prezentów są wartościami netto (tj. bez VAT). Ich zdaniem do ustalenia limitów, których przekroczenie pociąga za sobą konieczność opodatkowania VAT, należy przyjmować wartości brutto, czyli z podatkiem.

Sąd I instancji przyznał rację fiskusowi. W jego ocenie pojęcia użyte w ustawie, takie jak łączna wartość towaru czy cena jednostkowa należy odczytywać w rozumieniu potocznym. Ponadto VAT jest elementem ceny, w której sprzedawca uwzględnia podatek. Zgodnie z ustawą o cenach cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych z VAT i akcyzą.

Sąd uchylił jednak niekorzystny dla spółki wyrok i sprawa trafi do ponownego rozpoznania. W ocenie NSA sąd I instancji popełnił błąd, opierając swoją interpretację na wykładni słownikowej. Na gruncie językowym istnieje wyraźnie rozróżnienie pojęć związanych z wartością.

Naczelny Sąd Administracyjny bardziej przekonały argumenty dotyczące charakteru VAT, dlatego zastosował wykładnię systemową. Podkreślił, że skoro w ustawach podatkowych są definicje wartości netto, to uwzględniając specyfikę VAT, należało dać jej prymat. Dodatkowo sąd wskazał, że od 1 czerwca 2005 r. ustawodawca posługiwał się pojęciem - cena nabycia bądź koszt wytworzenia. To jeszcze bardziej utwierdziło NSA w przekonaniu, że zarówno przed, jak i po zmianie przepisów w 2005 roku wartości małych prezentów dla potrzeb VAT są wartościami netto (od 1 stycznia 2008 r. ustawa posługuje się pojęciem - wartość rynkowa przekazanego towaru).

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1011/07

OPINIA

DARIA LANGER

aplikant radcowski w Kancelarii Stolarek & Grabalski

Komentowany wyrok dotyczył stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. Obecnie przepisy ustawy o VAT stanowią, iż w celu określenia, czy dany towar spełnia definicję prezentu o małej wartości, należy przyjąć jego wartość rynkową, która może de facto znacznie odbiegać od faktycznej ceny netto jego nabycia. W praktyce oznacza to konieczność ustalania całkowitej jednostkowej wartości przekazywanego towaru, jaką obdarowany, biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, musiałby zapłacić niezależnemu dostawcy.