ORZECZENIE

Podatnicy wnieśli zarzuty do postępowania egzekucyjnego. Jednak zarówno naczelnik urzędu skarbowego, jak i dyrektor izby skarbowej uznali zarzuty małżonków za bezskuteczne. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który uchylił postanowienia organów obu instancji. Powodem uchylenia postanowień było wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego opinii zawierającej stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów. Jak zauważył sąd w tym przypadku naczelnik występował w podwójnej roli: jako wierzyciel i organ egzekucyjny. W takiej sytuacji występowanie o wydanie opinii do samego siebie jest bezcelowe i nielogiczne.

Wyrok do NSA zaskarżył dyrektor izby. Podkreślał, że do wystąpienia i wydania postanowienia w sprawie zarzutów obligują przepisy. Nie można więc, stosując wykładnię celowościową, uznać, że takiego obowiązku nie ma.

Sąd oddalił jednak skargę kasacyjną. Powołując się na uchwałę wydaną w składzie siedmiu sędziów, NSA przypomniał, że jeżeli naczelnik urzędu skarbowego występuje jednocześnie jako organ egzekucyjny i wierzyciel nie musi wydawać postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów (sygn. akt I FPS 4/06). Gdy wierzycielem i egzekutorem jest ten sam organ opinia jest niepotrzebna.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 958/07