ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał wyrok po odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. akt C-426/07). ETS stwierdził też, że polski przepis jest niezgodny z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, ponieważ niedopuszczalne jest pobieranie podatku akcyzowego od każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju w zakresie, w jakim kwota podatku, któremu podlega sprzedaż przed pierwszą rejestracją pojazdów używanych sprowadzonych z innego państwa członkowskiego, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim. Chodzi o to, że nie można nałożyć wyższej akcyzy na auta sprowadzane z zagranicy niż stawki obowiązujące dla podobnych aut zarejestrowanych już w kraju. WSA w Białymstoku uznał, że w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia prawa UE.

Sygn. akt I SA/Bk 315/08