Sąd rozstrzygnął sprawę spółki, która wykupuje swoim pracownikom oraz ich rodzinom abonamenty medyczne. Spór dotyczył tego, czy takie nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, a więc czy firma powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wartości tego świadczenia.

Sąd uznał, że jest to przychód pracownika, nawet jeśli nie skorzystał on z abonamentu, a więc nie potrzebował opieki lekarskiej. WSA był związany jednak uchwałą Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10). Zgodnie z nią wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W rezultacie pracodawca musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od wartości abonamentu medycznego. WSA podkreślił, że uchwała NSA jest wiążąca dla sądu w omawianej sprawie. Zgodnie z art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) uchwała 7 sędziów NSA, uchwała całej Izby lub całego NSA ma ogólną moc wiążącą w innych sprawach. Jeśli jakikolwiek skład sądu administracyjnego nie podziela poglądu wyrażonego w uchwale, musi przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu powiększonemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku WSA musiałby zadać pytanie prawne całemu NSA. Sąd zgodził się jednak z tezami uchwały. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 28 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 941/12.